Identiteit en filosofie

Islamitisch onderwijs en Islamitische opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ouders zijn uiteraard de opvoeders en primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind. SIOU ziet zichzelf als deelgenoot in dat proces. Ons streven is goed Nederlandstalig basisonderwijs te verzorgen op Islamitische grondslag. Dit laatste wil zeggen: op basis van de Koran en de soennah en los van enigerlei stroming(en) binnen de islam. De volgende drie uitgangspunten zijn voor ons van belang:

Identiteit in de praktijk

De scholen geven vorm aan de Islamitische identiteit door in alle groepen les te geven in ‘Dien Islam’ (Islamitische godsdienstles). Hiertoe maakt de SIOU altijd gebruik van een godsdienstleerkracht die rekening houdt met de verschillende achtergronden van de leerlingen. Voor de lessen maakt de godsdienstleerkracht onder meer, maar niet uitsluitend, gebruik van de lesmethode die is ontwikkeld door de ISBO. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf op onderzoek uit te gaan. Ze worden gemotiveerd om kritisch te zijn tegenover de gedeelde kennis. Immers, de Koran roept op tot kritisch onderzoeken van de gegeven informatie.

Vieringen

Op de scholen van SIOU worden twee Islamitische feestdagen uitgebreid gevierd: Id’ul Fitr (het Suikerfeest) als afsluiting van de Ramadan en Id’ul Adha (het Offerfeest). Andere gedenkdagen, zoals de geboorte van de profeet (mawlid na-bawi), de nachtelijke hemelreis (israa’ wal mi’raaj), enz. komen thematisch aan bod bij de godsdienstlessen. De niet-Islamitische feestdagen en verjaardagen worden niet gevierd. Traktaties bewaren we voor de Islamitische vieringen. Om de horizon van de leerlingen te verbreden wordt aandacht besteed aan Kerstmis, Sinterklaas en Koningsdag. Wij informeren onze leerlingen over het bestaan van deze welbekende feesten. Vanuit het begrip burgerschap is het goed de leerlingen te ontwikkelen tot tolerante wereldburgers die vanuit het begrip burgerschap de Islamitische identiteit gestalte leren geven.

Uiting geven aan het geloof

Op de scholen van SIOU beginnen we de schooldag met de openingssoerah uit de Koran. Het middaggebed wordt in de groepen 5 tot en met 8 gezamenlijk verricht. Meisjes op de scholen worden vrijgelaten in het al dan niet dragen van een hijab of hoofddoek. Wenst een leerlinge dit te dragen, dan is het in verband met haar veiligheid belangrijk dat ze met de hoofddoek nergens achter kan blijven haken (geen loshangende stukken stof).