Medezeggenschap via GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SIOU heeft het uitgangspunt van meedenken, meepraten en meebeslissen over alles wat de scholen van de SIOU bindt, hiervoor heeft de SIOU de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Onze GMR wordt gevormd door een aantal personeelsleden en ouders, en gevormd uit de 2 scholen. De leden behartigen de belangen van de 2-scholen.

De waarde

De GMR komt zo'n tien keer per jaar bij elkaar. Alle leden brengen hun verstand, gevoel en betrokkenheid in en krijgen inzicht en inspraak daarvoor terug. Soms heel spannend, soms wat aan de droge kant, maar toch altijd belangrijk. GMR bespreekt en raakt onderwerpen van de scholen, de kinderen, de leerkrachten, de stafmedewerkers, maar bovenal raakt het de vraag hoe iedereen te kunnen helpen.

De onderwerpen

De kerntaken van de GMR zijn het toetsen van het SIOU-beleid en het geven van adviezen om beleidsplannen te verbeteren. Het gaat met name om beleid op het gebied van financiën, personeel, kwaliteit, organisatie en huisvesting. Op al deze terreinen brengt de GMR advies uit aan het bestuur van de SIOU. In sommige gevallen is de instemming van de GMR vereist om (beleids)voorstellen te kunnen uitvoeren.

Uw belangstelling?

Bijeenkomsten van de GMR zijn in principe openbaar en vinden plaats bij een van de scholen van SIOU. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich altijd aanmelden om een vergadering bij te wonen. Bent u zo mogelijk nog meer geïnteresseerd en zou u lid willen worden (als ouder- of personeelsvertegenwoordiger)? Laat het ons weten.

De leden

Oudergeleding
 • Onbekend
 • Onbekend
 • Onbekend
 • Onbekend
 • Personeelsgeleding
 • Onbekend
 • Onbekend
 • Onbekend
 • Onbekend
 • We richten onze partnerschappen weloverwogen in. En we waarborgen dat onze partnerschappen bijdragen aan het excelleren van onze leerlingen.

  Ouders

  Om leerlingen tot ontplooiing te laten komen, zijn de ouders de belangrijkste partners. Zij spelen een cruciale rol als het gaat om de ontwikkeling van hun kind, zowel wat betreft de leerprestaties als het gedrag. We beschouwen ouders daarom als educatieve partners. In goed wederzijds overleg ondersteunen we elkaar en proberen we onze bijdrage op elkaar af te stemmen.

  
Hiermee willen we het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen optimaal stimuleren. We betrekken ze actief bij ons onderwijs door verwachtingen over en weer uit te spreken en expliciet te maken. We informeren, ondersteunen en motiveren ouders om hun rol als partner zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

  Opvang/educatie

  We werken inhoudelijk en organisatorisch samen met onze partners uit de voor- en vroegschoolse educatie, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Zo gaan onze leerlingen goed voorbereid van start op school en krijgt talent ook buiten schooltijd alle ruimte.