Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur houdt integraal toezicht op de wijze van werken van het Dagelijks Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is het Algemeen Bestuur werkgever en strategisch adviseur van het Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die ieder een eigen expertise hebben op een van de, voor de stichting relevante vakgebieden.

Het Algemeen Bestuur vergadert vijf keer per schooljaar, daarnaast komt ze twee keer per jaar bijeen voor een themavergadering. Ook vindt er jaarlijks een zelfevaluatie plaats. In de reguliere vergaderingen bespreekt het Algemeen Bestuur in hoofdlijnen het beleid zoals dat door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. Een aantal besluiten van het Dagelijks Bestuur is onderworpen aan goedkeuring door het Algemeen Bestuur, zoals de begroting en de jaarrekening.

De leden van het Algemeen Bestuur: