Bijzonder verlof en leerplicht

Bijzonder verlof en leerplicht

SIOU hanteert bij toekenning van extra vakantiedagen de leerplichtcriteria. Zowel directie als het College van Bestuur willen graag dat de leerlingen op schooldagen ten volle gebruik maken van de leertijd, om te voorkomen dat zij een leerachterstand oplopen. We verwachten van de ouders uiterste terughoudendheid met verlofaanvragen, zodat hun kinderen de kans krijgen de volledige onderwijstijd optimaal te benutten.

Ongeoorloofd verzuim

SIOU heeft een verzuimbeleid en registreert het verzuim van leerlingen. De scholen controleren of leerlingen naar school komen. Bij ongeoorloofd verzuim onderneemt de school actie jegens leerlingen en ouders. Ongeoorloofd verzuim van zestien uur of meer binnen vijf werkdagen wordt door de school aan de leerplichtambtenaar gemeld. De gemeente is samen met de scholen verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De gemeente stelt leerplichtambtenaren aan en kiest om al dan niet een samenwerkingsovereenkomst met de Onderwijsinspectie af te sluiten. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de leerlingen, de ouders en de school. Hij spreekt leerlingen en ouders aan op verzuim en kan ouders of leerlingen een boete opleggen. De leerplichtambtenaar spreekt de school aan op verzuimbeleid en -administratie. Als de scholen verzuim niet of onvoldoende meldt aan de leerplichtambtenaar, dan informeert de leerplichtambtenaar de Onderwijsinspectie hierover. Tijdens onderzoek (regulier of naar aanleiding van signalen) kan de Inspectie de verzuimadministratie van scholen controleren. De inspectie handhaaft de naleving van de leerplichtwet bij scholen en kan het hoofd van de school een boete opleggen bij niet-naleving.

Vrij voor vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd niet geoorloofd is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden, kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

1. Als ten minste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca;
2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan;
3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.