Ouders

Medezeggenschap via GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SIOU heeft het uitgangspunt van meedenken, meepraten en meebeslissen over alles wat de scholen van de SIOU bindt, hiervoor heeft de SIOU de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Onze GMR wordt gevormd door een aantal personeelsleden en ouders, en gevormd uit de 2 scholen. De leden behartigen de belangen van de 2-scholen.

De waarde

De GMR komt zo'n tien keer per jaar bij elkaar. Alle leden brengen hun verstand, gevoel en betrokkenheid in en krijgen inzicht en inspraak daarvoor terug. Soms heel spannend, soms wat aan de droge kant, maar toch altijd belangrijk. GMR bespreekt en raakt onderwerpen van de scholen, de kinderen, de leerkrachten, de stafmedewerkers, maar bovenal raakt het de vraag hoe iedereen te kunnen helpen.

De onderwerpen

De kerntaken van de GMR zijn het toetsen van het SIOU-beleid en het geven van adviezen om beleidsplannen te verbeteren. Het gaat met name om beleid op het gebied van financiën, personeel, kwaliteit, organisatie en huisvesting. Op al deze terreinen brengt de GMR advies uit aan het bestuur van de SIOU. In sommige gevallen is de instemming van de GMR vereist om (beleids)voorstellen te kunnen uitvoeren.

Uw belangstelling?

Bijeenkomsten van de GMR zijn in principe openbaar en vinden plaats bij een van de scholen van SIOU. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich altijd aanmelden om een vergadering bij te wonen. Bent u zo mogelijk nog meer geïnteresseerd en zou u lid willen worden (als ouder- of personeelsvertegenwoordiger)? Laat het ons weten.

De leden

Oudergeleding
  • Onbekend
  • Onbekend
  • Onbekend
  • Onbekend
  • Personeelsgeleding
  • Onbekend
  • Onbekend
  • Onbekend
  • Onbekend